Committee Members

1 Smt Asha Devi President
2 Shri Aviprakash Mittal Vice President
3 Shri Deepak Goel Secretary
4 Shri Asloob Ahmed Member
5 Dr. Madhu garg Member
6 Shri Anil Khandelwal Member
7 Shri Brijendra Malik Member
8 Er. Indresh Kumar Kaushik Member
9 Dr. Radheshyam Sharma Principal
10 Dr. Antima Kulshreshtha Teacher Representative
11 Dr. Yogesh Kumar Gupta Teacher Representative
12 Dr. Surendra Singh Yadav Teacher Representative
13 Dr. B. D. Upadhyay Teacher Representative
14 Smt. Meena Khan Third Group Representative